Black Ribbon

King5King9 2

napang

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเข้าทัศนศึกษาภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 3" 

อ่านต่อ...

การจัดประชุม Dinner talk หัวข้อ"Take&Share ข้อมูลข้าวจากดาวเทียม"

อ่านต่อ...

21 - 22 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกร

อ่านต่อ...

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ...

5 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ...

5-7 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการเป็นวิทยากรฯ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ...

4 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ...

8 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ...

7-9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 1

อ่านต่อ...

25-26 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครจัดอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในนาข้าวแบบใหม่ 

อ่านต่อ...

17-20 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ  

อ่านต่อ...

18 มกราคม 2560 เข้าร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และ ร่วมมอบเงินสนันสนุนงานรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 

อ่านต่อ...

1 ธันวาคม 2559  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ...

28 พฤศจิกายน 2559  งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" 

อ่านต่อ...

11 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ...

8 พฤศจิกายน 2559  ร่วมต้อนรับและติดตาม นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ...

25 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 

อ่านต่อ...

17 ตุลาคม 2559 พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านต่อ...

27 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยญาติมิตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณประนอม  ศิริขันธ์

อ่านต่อ...

5 กันยายน 2559 ร่วมจัดโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2559

อ่านต่อ...

15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ร่วมจัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ...

5 - 6 กันยายน 2559 เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ช้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านต่อ...

1 -3 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

อ่านต่อ...

22- 23 สิงหาคม 2559 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และดูงานในพื้นที่ โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ...

22 สิงหาคม 2559 ร่วมจัดนิทรรศการผลสำเร็จของงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

อ่านต่อ...

28-29 กรกฎาคม 2559 ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ จาก สปป.ลาว

อ่านต่อ...

27-28 กรกฎาคม 2559 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

อ่านต่อ...

23 กรกฎาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวการผลิตข้าวครบวงจร

อ่านต่อ...

จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ...

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพการปลูกข้าวรายแปลงฯ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ...

ร่วมอัดเทปถ่ายทำกระบวนการปลูกข้าวการผลิตข้าวฮาง

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ฯ ณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพฯ ครั้งที่ 4 ณ ศวข.อุบลราชธานี

อ่านต่อ...

     โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ 

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ...