วันพุธที่ ๒ ธันวาคม…

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนของงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตร...

Read more

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน…

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๒.๐๐ น...

Read more

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน…

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ...

Read more

วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน…

วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร...

Read more

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน…

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ...

Read more

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน…

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน…

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ...

Read more

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน…

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น...

Read more

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม…

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 – 19.30 น...

Read more

วันอังคารที่ 27…

วันอังคารที่  27  ตุลาคม  2563 เวลา  09.30 น.     นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ...

Read more

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม…

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 09.00 น...

Read more

วันพุธที่ 21 ตุลาคม…

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 09.30 น...

Read more

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น...

Read more

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม…

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น...

Read more

วันที่ 17-21 สิงหาคม…

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 

Read more

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม…

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์...

Read more

วันพุธที่ 12 สิงหาคม…

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น...

Read more

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม…

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. - 14.00...

Read more

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม…

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-09.30 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์...

Read more

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม…

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น...

Read more

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม…

  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-10.00 น.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม…

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 14.00 น...

Read more

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม…

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม…

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดรายการวิทยุ...

Read more

วันพุธที่ 3 มิถุนายน…

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ ...

Read more

วันพุธที่ 4 มีนาคม…

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น...

Read more

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม…

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

 

 

welcome

 PorTuang