welcome

 PorTuang

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

  วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561"ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

“กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ”

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีปล่้อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านต่อ...

วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายพิบูลวัฒน์  ยังสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าว นำโดยนายประจวบ  มุทเสน  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนางวาฤดี  วิมลสุจริต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

อ่านต่อ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

อ่านต่อ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯ

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตั้งจุดลงนามถวายพระพรสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ...

วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

อ่านต่อ...

วันที่  19 กรกฎาคม 2561 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางสาวนารีรัตน์  มีมิล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่"

อ่านต่อ...

ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561ฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561"

อ่านต่อ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)

อ่านต่อ...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม

อ่านต่อ...

วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวอัมพร ศรีอุดมฯ

อ่านต่อ...

 วันที่ 27 เมษายน 2561  ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานในกลุ่มข้าวเหนียวฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2561" ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดย นายเกรียงไกร คำศรี ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อ่านต่อ...

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุมฯ

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ฯ

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุขฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม ฯ

อ่านต่อ...

ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

   วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุขฯ

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ฯ

อ่านต่อ...

    วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิศวะ กุลนะฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ...

    วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นางสาวยุพดี รัตนพันธ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อ่านต่อ...

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯ 

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้"

อ่านต่อ...

  ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เตรียมจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ...

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA2017) Program

อ่านต่อ...

กิจกรรม “เทศกาลข้าวใหม่”

อ่านต่อ...

24 พฤศจิกายน 2560 ร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ " สืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี

อ่านต่อ...

23 พฤศจิกายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ   " สืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี

อ่านต่อ...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 

อ่านต่อ...

  14 พฤศจิกายน 2560  "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

อ่านต่อ...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวฯ

อ่านต่อ...

      วันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

อ่านต่อ...

การติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Niche Market 

อ่านต่อ...

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสา

อ่านต่อ...

พิธีเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

อ่านต่อ...

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เจ้าหน้าที่บริษัทสยามคูโบต้า พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมกันขนกล้าข้าวพันธุ์สกลนคร ฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่เสียหายฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ดำเนินกิจกรรมโครงการตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ

อ่านต่อ...

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ออกให้คำแนะนำการพื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนักวิชาการ ส่งมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

อ่านต่อ...