ประวัตินักวิจัย

koy 

kan

 Pea2

aom

nan

OO

tame

su

8. khem