เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

sknrrc past01
 
pic2

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2504 ในชื่อ  “สถานีทดลองข้าวและขยายพันธุ์ข้าวสกลนคร” สังกัดกองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว

ปี พ.ศ.2515 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมวิชาการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองข้าวสกลนคร”  สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

ปีพ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวสกลนคร จึงได้เป็นสถานีเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นชอบและอนุมัติให้ยกฐานะขึ้นเป็น “ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร” ตามการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีรอบที่สอง (ปี พ.ศ.2535-2538) ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีสถานีทดลองข้าวในเครือข่ายดังนี้คือ สถานีทดลองข้าวขอนแก่น สถานีทดลองข้าวชุมแพ สถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวหนองคาย และสถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี

ปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จึงได้สังกัดในหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ.2549 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมการข้าวขึ้น ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จึงได้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนนิตโย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22)  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา แบ่งเป็น

- พื้นที่งานค้นคว้าวิจัย 70 ไร่
- พื้นที่งานผลิตเมล็ดพันธุ์ 100 ไร่
- พื้นที่อื่น ๆ 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง สนาม ถนนและคันคูคลอง

namelist