Display # 
Title Author Hits
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 39
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 54
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 83
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๒๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 76
วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การรับ – ส่ง ผู้แทนพระองค์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 67
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 77
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๖๔ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 72
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์ (Gin Conference) เรื่องการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 66
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 68
วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนของงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 85