Display # 
Title Author Hits
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 3
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพงศธร ทองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “Kick Off การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุท Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 3
วันพุธที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 4
วันพฤหัสบดีที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพงศธร ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันพุธที่ 4 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดเกษตรกร จังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด” ปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 2