ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

28-29 กรกฎาคม 2559 ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ จาก สปป.ลาว

 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนางอรสา  วงษ์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้ร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบของนางบังอร ไชยเสนา และนายทองปาน พิมพ์พานิชย์ และได้เดินทางไปศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดบ้านบะนกทา ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร