ร่วมจัดนิทรรศการผลสำเร็จของงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

22 สิงหาคม 2559 ร่วมจัดนิทรรศการผลสำเร็จของงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวอัมพร  ศรีอุดม พนักงานประจำห้องทดลอง และนางสาวเนตรนุช อินหนอง ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดนิทรรศการผลสำเร็จของงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และสาธิตการทำขนมโดนัท ในงาน "เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กรุงเทพฯ