เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และดูงานในพื้นที่ โครงการนาแปลงใหญ่

22- 23 สิงหาคม 2559 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และดูงานในพื้นที่ โครงการนาแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมต้องรับ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr.Jefferson Fox (NASA) ในการเข้าเยียมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และดูงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนคร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลในการผลิตข้าว การรวบรวมกลุ่มของเกษตรกรในการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน โดยนายโพธิ์ทอง ทองธิราช ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และนายไสว ผายสียวน ณ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และแปลงเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ นายทองปาน พิมพานิชย์ อำเภอกากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร