สัมมนาศูนย์ช้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

5 - 6 กันยายน 2559 เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ช้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายประจวบ มุทเสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรผู้นำและกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 47 คน เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกรียติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ศูนย์ข้าวชชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดรวมทั้งมีพิธีลงนามปฏินญาความร่วมมือ"ภาคีเครือข่ายกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชน"และการประสานสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมการข้าว