จัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ร่วมจัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกนกชล โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ซึ่งดำเนินการร่วมกับเกษตรกร 5 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 170 คน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า อำเภออากาศอำนวย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ และสหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร