ร่วมจัดโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2559

5 กันยายน 2559 ร่วมจัดโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ศรีอุดม พนักงานประจำห้องทดลอง นางสาวสรวีย์ พลกุล นางสาวสุรีรัตน์ อุสาพรม นางสาวนงนุช ร่องวารี นายอนุรักษ์ บุปะโท ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้นำชุมชน ร่วมจัดโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการประกอบอาชีพทำนาและส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่่ยวกับข้าวและชาวนา โดยกิจกรรมที่ดำเนินการคือการทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว การทำน้ำหมักชีวภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

พัชราภรณ์ รักชุม/รายงาน