ร่วมต้อนรับและติดตาม นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 พฤศจิกายน 2559  ร่วมต้อนรับและติดตาม นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์8 1

page8

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายประจวบ มุทเสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและติดตาม นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและตรวจเยี่ยมแปลงนาพร้อมทั้งสุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของเกษตร หมู่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร