ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"

28 พฤศจิกายน 2559  งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" 

28 1

page28

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า รำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนั้น องคมนตรี ได้ร่วมดูการสีข้าวและการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ บริเวณโรงสีข้าวพระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร