ชาวนามืออาชีพ

17-20 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ

17 1 60

 

17page

17-20 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา (โรงเรียนข้าว) ปี 2560 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 ราย จากจังหวัดสกลนคร นครพนม บึงกาฬ และอำนาจเจริญ