จัดอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในนาข้าวแบบใหม่

25-26 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครจัดอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในนาข้าวแบบใหม่ 25 8

25page

25-26 มกราคม 2560 น.ส.ยุพดี  รัตนพันธ์ นวก.ปฏิบัติการ ร่วมด้วยนางพูลทรัพย์  คงสมของ พนักงานประจำห้องทดลอง และนายกิติศักดิ์  ดอนกวนเจ้า ผู้ช่วยนักวิจัย จัดอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในนาข้าวแบบใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาคำแนะนำการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 ราย ณ บ้านหนองบง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และบ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม