ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 1

7-9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 1

7 9

 

7page

7-9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสุขเกษม โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีวิทยากรคือ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช จากมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และดร.ปรีสาร รักวาทิน จาก GISTDA ร่วมบรรยาย และนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ประมาณ 30 คน ร่วมในการประชุม