4 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดทรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

4 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา