จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 2

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 2

 

  

เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560  นำโดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุขเกษม โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช และนายเทวินทร์  แก้วเมืองมูล เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดู ตามรายกลุ่มพันธุ์ การพัฒนาแผนที่จากข้อมูลกรมการข้าวด้านการจัดการผลิต วันปลูก วิธีปลูก นิเวศวิทยาของข้าว  และหัวข้อด้าน Agri Map Online โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครและผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ประมาณ 30 คน