จัดประชุม Dinner talk หัวข้อ"Take&Share ข้อมูลข้าวจากดาวเทียม"

การจัดประชุม Dinner talk หัวข้อ"Take&Share ข้อมูลข้าวจากดาวเทียม"

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Dinner Talk หัวข้อ"Take&Share ข้อมูลข้าวจากดาวเทียม" โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กรมการข้าว และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารอีกด้วย