การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 3" 

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสุขเกษม โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร โดยมีนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ เข้าร่วมประชุม และเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน