กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์หน่วยข้าวไทย วิถีไทย โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเข้าทัศนศึกษาภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

                   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 22 คน และอาจารย์ผู้สอนจำนวน 4 คน เข้าทัศนศึกษาภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และทำกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์หน่วยข้าวไทย วิถีไทย

โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ ข้าวสายพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ศึกษาโรคข้าวชนิดต่างๆ แมลง สัตว์ ที่เป็นศัตรูข้าว

 

เรียนรู้การเจริญเติมโตของต้นข้าวตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการดำนา จากแปลงนาทดลองของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม