เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560

3006602

ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560

 

 

3006601

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25ุ60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตาม กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

 

นางสาวปิยะนุช   เทียงดี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

รายงาน