"โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ"

  0003

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมดำเนินการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

12.7.60.2

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมดำเนินการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมี ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และอำเภอ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน