อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยใช้ Moblie Application"

13.7.60p1

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยใช้ Moblie Application"

13.07.60.p2

วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสรวีย์ พลกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำเกษตรกรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยใช้ Moblie Application" ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 124 คน

 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ 

รายงาน