ประชุม "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

17p4

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุม "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" 

 

17.07.60 p2

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับอำเภอ ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดสกลนคร ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และปราชญ์เกษตรกร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ ณ หอประชุมอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และหอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน