จัดอบรมการแปรรูป ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

12.07.60p3

อบรมการแปรรูป ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (niche market)

 

12.07.60p1

 

เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาว อัมพร ศรีอุดม นางสาว ระยอง พันธุลา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวกนกชล โถปาสอน ผู้ช่วยนักวิจัยจัดอบรมการแปรรูป ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (niche market) หลักสูตรการทำโดนัทข้าวฮาง ที่บ้านจำปาและบ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  รายงาน