ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฯ

25.7.60.1

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว

 

25.7.61.2

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน