ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ออกให้คำแนะนำการพื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด

160860.3

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ออกให้คำแนะนำการพื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด

16082560.2

ให้คำแนะนำการพื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด ณ กลุ่มเกษตรกร บ้านโพนใหญ่ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังให้คำแนะนำ จำนวน 60 ราย

16082560.416082560.116082560.5

ณ กลุ่มเกษตรกร บ้านดงสวรรค์ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังให้คำแนะนำ จำนวน 100 ราย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครรายงาน