โครงการตกกล้าแปลงรวมฯ

18082560.0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ดำเนินกิจกรรมโครงการตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์ข้าวสกลนคร ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมืองสกลนคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำกิจกรรมโครงการตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ แปลงนา บริเวณบ้านหนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 8 ไร่ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีนายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

180860.1

180860.2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน