นำส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ฯ

aug 17.2

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ฯ

aug 17.1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้นำส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครตามแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ณ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร จำนวน 11 ราย และตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 33 ราย รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 1,100 กิโลกรัม

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน