ศูนย์วิจัยข้าวสกนคร จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

aug 29.0

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

aug29.1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกนคร จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

aug29.2

aug29.3

โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว พันธุ์ข้าว การทำปุ๋ยหมัก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 ราย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน