ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Niche Market

Nich 1

การติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Niche Market 

 

เมื่อวันที่ 24 - 25 และวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวกนกชล โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย ออกพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอเต่างอยละอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Niche Market (ข้าวตลาดเฉพาะ) มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบะหว้า

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง

5. สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัด

Nich 2

Nich 3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน