"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

27.9.60.02

"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 น.ส.ปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมถึงพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ผู้แทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้แทนเบทาโกร จำกัด หน่วยงานพี่เลี้ยง ปราชญ์เกษตรและผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย และอำเภอนิคมน้ำอูน จำนวน 45 คน โดยมีนายธนเดช พันธ์ทาร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรกร เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย

27.9.60.01

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน