ลงพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรฤดูนาปี 2560/61

 

 

31.10.60 pP2

 

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

 พร้อมด้วยทีมงานจากกรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต8 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต3 อุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สภาเกษตรกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร ฤดูนาปี 2560/61 ในจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการผลผลิตข้าวของเกษตรกร โดยรวมของประเทศต่อไป
31.10.60 pP1

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน