ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศ (GISTDA)

gistda

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เข้าพบ นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศของ GISTDA

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน