ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

seed 1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว  นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ สันป่าตอง 1

seed 2

โดยประธานในงาน นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร งานส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด จังหวัดสกลนคร ปี 2560 โดยให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กข6 กข12 กข18 กข20 กข22 และสันป่าตอง1 ให้ความรู้โรคและแมลงศัตรูข้าว และงานเขตกรรมวิเคราะห์ความเค็มของดิน พร้อมเอกสารความรู้ด้านข้าว  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ามารับความรู้เป็นจำนวนมาก

seed 3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครรายงาน