การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดสกลนคร

hom1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

 

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดสกลนคร ปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

hom2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน