หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561

ri11

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯ 

 

นางสาวกนกชล โถปาสอน ผู้ช่วยนักวิจัย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 กลุ่ม เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยในการสัมมนามีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ri12

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561