จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

DSCF1937

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จากจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม จำนวน 30 ราย

p22

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  รายงาน