ฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ (ภูพาน)

phuphan1

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ และการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีธรรมชาติ"  โดยมีนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปัญญา ราชไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิทยากร นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายประจวบ มุทเสน พนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสมพร เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 100 ราย

phuphan

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน