ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

 

Phu 1

 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิศวะ กุลนะ วิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อคณะอนุกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Phu 2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  รายงาน