โครงการติดตามและเฝ้าระวัง

190261.2

ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมฝึกปฏิบัติ ชุดโครงการติดตามและเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของสินค้าข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีนางสุกัญญา อรัญมิตร นักกีฏวิทยาชำนาญการ เป็นหัวหน้าโครงการในครั้งนี้ และนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้เข้าพบปะ และให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

190261.1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน