ร่วมออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จาก กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

0001

เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม ฯ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกนกชล โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จาก กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เพื่อสำรวจความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร ในการแปรรูปผลิตจากข้าว ในโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

0002

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน