จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการ 5 ประสานฯ

march1

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกนกชล โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมกับนายสนั่น สุธรรมมา เกษตรอำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

marh2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน