Field Day อ.พังโคน

field day Pangkon

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม

วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

field day Pangkon 2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน