จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ฯ

timeline 20180331 155932

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดย นายเกรียงไกร คำศรี ฯ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยในนาข้าวโดยมี นายประจวบ มุทเสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มพื้นที่นาแปลงใหญ่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยในนาข้าวได้

3003.61

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน