อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรฯ

timeline 25610428 152253

วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวอัมพร ศรีอุดมฯ

พนักงานประจำห้องทดลอง พร้อมด้วย นางสาวกนกชล โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดการอบรมระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

Nich market27.2

Nich market27.1

และอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองบ้านจำปา อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร และสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน