จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีฯ

140661.1

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมพร เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

140661.2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน