โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

190661.1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี” โดยให้ความรู้แก่เยาวชนด้านพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งให้เยาวชนฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า

190661.2

190661.3

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน